Garantie

Download Garantiebepaling trolleys

Garantie bepalingen Things4Golf trolleys

Bij uw golftrolley ontvangt u een factuur. Deze factuur is tevens het garantiebewijs bewaar deze dus goed! Alleen artikelen die bij Things4Gofl zijn aangekocht vallen onder onze garantieregeling. Wij bewaren uw bestel- en betaalgegevens in ons dossier tbv het kunnen verlenen van garantie (zie ook ons privacy statement).

Op de Things4Golf trolleys wordt garantie gegeven voor de periode van 1 jaar, ingaande op de dag van levering. Het betreft hier garantie op fabricage en/of  constructiefouten aan frame en elektronica. Indien een consument voor garantie in aanmerking komt zal indien mogelijk het defecte onderdeel worden vervangen. Indien vervanging niet mogelijk is dan zal de gehele trolley worden vervangen.

In afwijking van bovenstaande geldt voor de motoren, accu en acculader  een garantieperiode van 2 jaar vanaf datum levering.

Garantie uitsluitingen

Algemeen:

Accessoires die apart bij de trolley leverbaar zijn zoals houders, tas etc zijn uitgesloten van garantie. Wanneer sprake is van ondeugdelijk gebruik van de trolley en/of accu kan nimmer aanspraak worden gemaakt op garantie. Hierin zij begrepen het (zonder overleg) ‘openen’ of demonteren van de trolley dan wel het aanbrengen van wijzigingen in de configuratie. Raadpleeg daarom voor het in gebruik nemen van de trolley de gebruiks- en onderhoudsinstructies in de handleiding.

Wanneer u ons verzoekt uw persoonlijke gegevens niet te bewaren, kunnen wij u geen garantie verlenen.

Speciale bepalingen accu:

De trolley handleidingen vermelden apart instructies van de fabrikant over hoe de accu te gebruiken en onderhouden. Schade aan de accu door het niet toepassen van deze instructies sluit de consument uit van garantie.

Voorbeelden[1]:

  • volledig ontladen van de accu als gevolg van excessief gebruik
  • capaciteitsafname door onbekwaam beheer zoals onbeladen bewaren
  • oververhitting van de accu door onvoldoende ventilatie (bij het laden)
  • beschadiging van de accu (bijvoorbeeld door val)
Overige bepalingen:

Het niet toepassen van de instructies omtrent gebruik als vermeld in de handleiding alsook gebruik dat als abnormaal in algemene zin kan worden gekwalificeerd sluiten de consument uit van garantie.

Voorbeelden:

  • gebruik anders dan voor het vervoeren van golfequipment op de golfbaan
  • gebruik van de trolley nadat een gebrek is vastgesteld
  • niet direct melden bij constateren van een mogelijk defect

Reklame richtlijn:

Indien de consument van mening is dat de trolley of accu niet goed functioneert binnen de garantieperiode, dan dient zij dit per omgaande te melden bij Things4Golf via info@things4golf.nl en de trolley niet meer te gebruiken om mogelijke verdere schade te voorkomen!

Things4Golf zal na ontvangst zo spoedig mogelijk met u in contact treden over hoe te handelen

 

Vermeldt in de communicatie tenminste de volgende informatie:

 

Factuurnummer en datum

Naam

Telefoonnummer

Trolley type

Omschrijving defec

[1] Het betreft hier een opsomming van voorbeelden, dit is geen uitputtende lijst.